Oświadczenie Gościa podróżującego służbowo

Oświadczenie Gościa,
Stan prawny na okres od 20 marca do 09 kwietnia 2021
W związku z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku ograniczającymi pobyt w hotelach jedynie do konkretnych przypadków oświadczam, iż mój pobyt w hotelu jest zgodny z obowiązującymi przepisami i powodowany jest:

 (p.2) Jestem osobą wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i posiadam dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

 (p.3) Jestem członkiem załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 (p.4) Jestem osobą wykonującą pracę lub świadczącą usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 (p.05) Jestem kierowcą wykonującym transport drogowy i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 (p.06) Jestem członkiem obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 (p.07) Jestem pracownikiem zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionym na stanowisku bezpośrednio związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 (p.08) Jestem osobą wykonującą czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania.

 (p.09) Jestem pracownikiem podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 (p.10) Jestem pacjentem lub jego opiekunem, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą i posiadam skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej.

 (p.11) Jestem funkcjonariuszem lub żołnierzem: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, mój pobyt związany jest w wykonywaniem zadań służbowych i posiadam legitymację służbową.

 (p.12) Wykonuję w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowę z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot.

 (p.13) Jestem zawodnikiem, trenerem lub członkiem sztabu szkoleniowego korzystającym z usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego i posiadam dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową.

 (p.14) Jestem zdającym lub osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego i posiadam dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 (p.15) Jestem pełnomocnikiem procesowym, obrońcą lub pełnomocnikiem stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawicielem ustawowym, świadkiem, biegłym lub tłumaczem sądowym, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym i posiadam zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy.

 (p.16) Jestem członkiem misji dyplomatycznej, urzędów konsularnych lub przedstawicielem organizacji międzynarodowej oraz członkiem rodzin, lub inną osobą będącą posiadaczem paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem oficjalnych funkcji i posiadam dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt.

 (p.17) Jestem osobą realizującą w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), lub pracownikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 (p.18) Jestem żołnierzem wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadam legitymację służbową potwierdzającą ten fakt.

 (p.19) Jestem pracownikiem cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego lub Straży Ochrony Kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę.

 (p.20) Mój pobyt w hotelu związany jest z działalnością Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2018 r. poz. 1799) i posiadam mandat posła lub senatora.

 (p. 21) Jestem osobą świadczącą usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowę z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot.

 (p.22) Jestem pracownikiem obsługującym lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę.

 (p.23) Jestem osobą bezpośrednio zaangażowaną w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców i posiadam umowa z jednostką publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub nadawcę.

 (p.24) Jestem cudzoziemcem i nie mogę kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu i posiadam oświadczenie.

 (p.25) Jestem pasażerem cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1, z późn. zm.10) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8 , str. 10) i posiadam dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

 (p.26) Jestem kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych i posiadam legitymację służbową.

 (p.27) Jestem pracownikiem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę.

 (p.28) Jestem uczestnikiem w konkursie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, zdającym egzamin sędziowski lub egzamin prokuratorski lub uczestniczę w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów i posiadam ogłoszenia, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz. U. poz. 602 oraz z 2019 r. poz. 1919), w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz. U. poz. 1399 oraz z 2020 r. poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w § 9 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 34), a w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu – zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej.

 (p.29) Jestem osobą świadczącą usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami i posiadam dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowę z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot.

 (p.30) Jestem sędzią sportowym, którego obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, lub osobą przeprowadzającą kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391) i posiadam dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową.

 (p.31) Jestem dziennikarzem, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza i posiadam legitymację prasową.

 (p.32) Jestem członkiem komisji lub zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub osobą uczestniczącą w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów i posiadam dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów.

 (p.33) Jestem członkiem komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych i posiadam decyzję kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne.

 (p.34) Jestem członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych lub Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów i posiadam legitymację służbową.

 (p.35) Jestem uczestnikiem lub osobą zaangażowaną w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt i posiadam imienne polecenie wyjazdu służbowego.

 (p.36) Jestem aplikantem aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i posiadam zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej.

 (p.37) Jestem zdającym lub uczestniczącym w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska i posiadam zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 (p.38) Jestem pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowych komisji egzaminacyjnych w związku z wykonywaniem zadań służbowych i posiadam dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 (p.39) Jestem zdającym lub przeprowadzającym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.6) i posiadam dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

 (p.40) Jestem osobą ubiegającą się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadam zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego lub mieszkalnictwa.

 (p.41) Jestem członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadam dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 (p.42) Jestem członkiem ekipy filmowej wykonującej czynności lub świadczącej usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym i posiadam dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez producenta filmu w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2021 r. poz. 257) lub producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 198) poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego.

 (p.43) Jestem osobą:
a) o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem ich stałego zamieszkania.

b) zapewniającą obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit. a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego zamieszkania i posiadam imienne polecenie wyjazdu służbowego.

 (p.44) Jestem osobą zdającą, opiekunem lub osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności i posiadam dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej.